ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
        โรงเรียนบ้านช้างเผือก เป็นโรงเรียนที่ดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เดิมชื่อโรงเรียนตำตรวจตระเวนชายแดนบ้านคอกอ้ายเผือก ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในความรับผิดชอบของกองร้อยตำรวจตะเวนชายแดนที่ 14 เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 19 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2518 ด้วยเห็นความสำคัญของการศึกษาเพื่อเปิดโอกาสให้บุตรหลานได้มีสถานที่เรียนซึ่งเดิมนั้นนักเรียนในหมู่บ้านต้องเดินทางไปเรียนที่โรงเรียนบ้านไชยราชซึ่งห่างจากหมู่บ้านประมาณ 6 กิโลเมตร ได้รับความเดือดร้อนในช่วงฤดูฝนระหว่างทางมีลำห้วย 2 แห่ง เป็นที่ลำบากต่อการเดินทางไปโรงเรียนและตลอดเส้นทางมีสภาพป่าเขา ทำให้ชาวบ้านเกรงว่าจะเกิดอันตรายต่อบุตรหลานได้ จึงได้นำหนังสือร้องขอให้กองร้อยตำรวจตะเวนชายแดน เขต 7 (กองร้อยตำรวจตะเวนชายแดนที่ 13 ในปัจจุบัน) ดำเนินการจัดตั้งโรงเรียนขึ้น โดยมีนายสมบุญ เกาะแก้ว บริจาคที่ดิน 17 ไร่ 2 งาน 9 ตาราง สร้างอาคารเรียนชั่วคราวฝาไม้ไผ่ และได้รับความร่วมมือจากราษฎร แบ่งออกเป็น 4 ห้องเรียน เมื่อได้รับอนุมัติเปิดสอนจากกองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดน ซึ่งกองร้อยตำรวจตะเวนชายแดน เขต 7 ได้ส่งข้าราชการตำรวจตระเวนชายแดน 2 นาย เป็นครูสอน คือ สิบตำตรวจตรี เดชา  ครุฑเผือก  และ พลฯไพรัช น้อยนพคุณ เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 4 มีนักเรียน จำนวนทั้งสิ้น 41 คน ต่อมาเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนทั้งสิ้น 299 คน มีครูตำรวจตะเวนชายแดนทำการสอนทั้งสิ้น 8 คน โดยมี ร้อยตำรวจตรี ทรงชัย ขาวผ่อง ทำหน้าที่ครูใหญ่
          โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคอกอ้ายเผือก ได้โอนให้กับสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติเมื่อวันที่ 1 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2541 โดยเปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนบ้านช้างเผือก เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล ถึง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษาดังนี้
                 พ.ศ. 2541 – 2546  นายประเทียบ  ทาเครือ  ตำแหน่ง ครูใหญ่โรงเรียนบ้านช้างเผือก
                วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 – วันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2557 นายบุญมา  พ่วงสำราญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทรายทอง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ย้ายมารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านช้างเผือก
               
วันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2557 – วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2560 นางสาวภาวินี  เสนาการ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทองอินทร์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ย้ายมารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านช้างเผือก
               
วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2560 – วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 นางอรชร  หะรังษี  ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านช้างเผือก รักษาราชการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านช้างเผือก
               
วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2561 – ปัจจุบัน  นางสาวฉัตรตรา  เกตุธนวิชญ์ ได้รับการบรรจุแต่งตั้งตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านช้างเผือก