สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
 
            ตราประจำโรงเรียน  ช้างเผือกครอบด้วยเสมามีตราสัญลักษ์ชื่อย่อโรงเรียน ชผ.
                                          ภายในสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน และริ้วธงชื่อโรงเรียนประดับด้วยดอก 
                                          ตะแบกด้านซ้ายและขวา
            อักษรย่อของโรงเรียน   .ผ.  เป็นอักษรย่อมาจากคำว่า “ช้างเผือก”
            สีประจำโรงเรียน    ม่วง – ข่าว
                     สีม่วง  หมายถึง ความเข้มแข็งและความมีชัยชนะ
                    สีข่าว  หมายถึง  ความบริสุทธิ์
            ต้นไม้ประจำโรงเรียน   ต้นตะแบก
            คำขวัญของโรงเรียน   คุณธรรม นำความรู้ สู่วิถีพอเพียง
            ปรัชญาของโรงเรียน   สุวิชาโน ภวัง โหติ :  ผู้มีความรู้ดี ย่อมเป็นผู้เจริญ