วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ : โรงเรียนบ้านช้างเผือก มุ่งมั่นจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน ผู้เรียนเป็นคนดี เก่ง และมีความสุข บนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง บูรณาการหลักการสหกรณ์สู่การพัฒนาทักษะชีวิต ประสานความร่วมมือให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการศึกษา พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีให้ทันสมัยใส่ใจคุณภาพสิ่งแวดล้อมพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
 

ปรัชญา : สุวิชาโน ภวังค์ โหติ  ผู้มีความรู้ดี ย่อมเป็นผู้เจริญ