พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ
ข้อที่ 1 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่นและเน้นความเป็นผู้นำ
ข้อที่ 2 พัฒนาระบบการบริหารจัดการการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานและเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ตาม 
           กระบวนการพัฒนาคุณภาพ (PDCA)
ข้อที่ 3 พัฒนาบุคลากรให้เป็นบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
          มีทักษะ  ในการใช้เทคโนโลยีเพื่อจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณ มีความรัก   
          และภูมิใจ ในวิชาชีพ
ข้อที่ 4 พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาวิถีการเรียนรู้สู่ชุมชน
ข้อที่ 5 น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักการสหกรณ์สู่การพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน
ข้อที่ 6 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
 

เป้าหมาย
ข้อที่ 1 ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
ข้อที่ 2 ประชากร วัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่อนุบาลจนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อย่างมี 
          คุณภาพทั่วถึงและเสมอภาค
ข้อที่ 3 ผู้เรียนทุกคนมีทักษะชีวิตที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
ข้อที่ 4 ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มตามศักยภาพ
ข้อที่ 5 การบริหารจัดการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทันสมัย สามารถตอบสนองความต้องการของสังคมได้
ข้อที่ 6 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 3 และไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50
ข้อที่ 7 เป็นโรงเรียนที่มีสิ่งแวดล้อมสะอาด ร่มรื่น สวยงาม น่าอยู่