ภาพกิจกรรม
ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก
วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2562 โรงเรียนบ้านช้างเผือกจัดกิจกรรม “ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
1. เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ร.10
2. เพื่อให้นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนได้ร่วมตั้งปณิธานทำความดีและกระทำความดีต่อตนเองครอบครัว องค์กร และประเทศชาติ ถวายเป็นพระราชกุศล
3. เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4. เพื่อสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน
ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้นำสถานศึกษา ผู้นำชุมชน ผู้ปกครองนักเรียน นักเรียน และคณะทุกท่านเป็นอย่างดี
โพสเมื่อ : 07 มิ.ย. 2562,15:46   อ่าน 77 ครั้ง