ปฐมวัย

นางสาวภัทรวัตต์ เปรมปรีย์
ครู คศ.2
หัวหน้าปฐมวัย

นางจีรวรรณ ชนะแดง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 3