กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวศิริกมล พุมมา
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี