กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวกาญจนา เอืี่ยมสุวรรณ
ครู คศ.2