กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวกาญจนา เอืี่ยมสุวรรณ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ