กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายไพโรจน์ เมืองทิพย์
ครู คศ.1