กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางอรชร หะรังษี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ