กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวสุนีย์ แสงสว่าง
ครู คศ.1