คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายแสงทอง เกลื่อนพันธ์
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางทองสุข พึ่งพันธ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนผู้ปกครอง
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายไพโรจน์ เมืองทิพย์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนครู
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางศิริพร นาคอ่อน
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรชุมชน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายสมคิด ร่มวิเชียร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางกัญพิชา สโมสร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนศิษย์เก่า
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววิไลวรรณ บุญประเสริฐ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : พระอธิการมนัส กัจจะญาโน
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวฉัตรตรา เกตุธนวิชญ์
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ